„MED-CLO2”

Technologia wytwarzania oraz stosowania preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych drobnoustrojów chorobotwórczych o wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną (Projekt zakończony).

PROJEKT nr POIR.01.01.01-00-1104/17-00 Technologia wytwarzania oraz stosowania preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych drobnoustrojów chorobotwórczych o wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze śro
dków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 
 
Przedmiotem projektu jest opracowanie składu i technologii wytwarzania oraz sposobów aplikacji serii innowacyjnych środków dezynfekujących i myjąco-dezynfekujących na bazie ditlenku chloru, do zastosowania w obszarach medycznych. Celem pracy będzie otrzymanie nowych produktów biobójczych o skuteczności: bakteriobójczej, prątkobójczej grzybobójczej, wirusobójczej i sporobójczej, włącznie ze zwalczaniem form  przetrwalnikowych bakterii Clostridium difficile, jako najbardziej opornego patogenu, stanowiącego dominujące ogniska epidemiczne w obiektach leczniczych. Nowością będzie także metoda oceny skuteczności biobójczej produktów projektu na drodze autoryzowanych badań nośnikowych w oparciu o najaktualniejsze projekty norm europejskich. Zastosowane normy nośnikowe w sposób najwierniejszy symulują warunki dezynfekowania badanych powierzchni. Otrzymane wartości stężeń skutecznych biobójczo, są kilkanaście lub kilkadziesiąt razy wyższe niż wyznaczone dotychczas praktykowanymi metodami zawiesinowymi. W rezultacie parametry działania preparatów dezynfekcyjnych wyznaczone metodami zawiesinowymi nie potwierdzają ich skuteczności w praktyce, z uwagi na fakt że zawiesina testowych drobnoustrojów poddawana jest nadmiernej objętości chemicznego preparatu dezynfekcyjnego w porównaniu do warunków rzeczywistych. Uzyskane w dotychczas stosowanych metodach wartości stężenia bójczego nie powinny być zalecane do stosowania w obiektach leczniczych. Nowością będą także badania kliniczne pokazujące dowody, że stosowanie przedmiotowych środków dezynfekcyjnych będzie miało wpływ na zmniejszenie zapadalności na C. difficile. W ramach projektu przewidywane są badania przemysłowe oraz weryfikacja pozytywnych wyników na drodze badań rozwojowych w ograniczonej skali produkcyjnej i aplikacyjnej. Prace przedwdrożeniowe obejmujące pozyskanie niezbędnych danych i  dokumentacji umożliwią uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu serii nowych produktów biobójczych i ich komercjalizację.

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1104/17-00

Wartość projektu: 4 465 137,62 PLN

Kwota dofinansowania: 3 427 517,70 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 31.10.2023