„PEST CLEAN”

Nowa generacja detergentów o wysokiej zdolności usuwania pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw (Projekt  zakończony)

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO – BADAWCZEGO

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 “Projekty aplikacyjne”

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej generacji detergentów, przeznaczonych do mycia owoców i warzyw, charakteryzujących się wysoką zdolnością usuwania pozostałości pestycydów. Opracowane detergenty będą dedykowane dla zastosowań konsumenckich i przemysłowych. Produkty zostaną zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby zawarta w nich kompozycja surfaktantów w warunkach procesu mycia, znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie ich punktu zmętnienia. Takie warunki zapewnią bardzo wysoką aktywność powierzchniową i solubilizacyjną surfaktantów. Dzięki takiej pragmatyce, produkty będą cechować się wysoką efektywnością usuwania niepożądanych pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw, zostanie zmniejszona masa niezbędnego detergentu oraz ograniczone zużycie wody. Dopełnieniem odpowiedniego działania opracowywanych detergentów będą wysokie wartości parametrów związanych z bezpieczeństwem ich stosowania, takich jak wymywanie detergentu z powierzchni owoców i warzyw, redukcja negatywnego oddziaływania preparatu na skórę rąk oraz wysoka biodegradowalność preparatu. Dodatkowo, dla zastosowań przemysłowych zostaną opracowane układy działające w dwóch płaszczyznach: usuwania zanieczyszczeń w wyniku działania surfaktantów oraz neutralizacji zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym – poprzez stosowanie substancji o działaniu dezynfekującym.
Opracowanie preparatu o założonych właściwościach wymaga dogłębnego przeanalizowania wpływu składu surfaktantów, zawartości elektrolitów, temperatury na właściwości fizykochemiczne uzyskiwanych roztworów, a następnie określenie precyzyjnych korelacji pomiędzy strukturą kąpieli myjącej i jej właściwościami fizykochemicznymi, a efektywnością solubilizowania pestycydów.
Rezultaty prac prowadzonych w ramach projektu zostaną wdrożone w działalności własnej Konsorcjantów: InventionBio – w zakresie produktów dedykowanych do sprzedaży detalicznej, Mexeo – preparatów do zastosowań przemysłowych.
 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0112/19-00

Wartość projektu: 5 221 295,62 PLN

Kwota dofinansowania: 4 736 455,57 PLN

Czas trwania: 01.10.2020 – 31.12.2023